*

deconder

A hardware device or software program that converts a coded signal back into its original form.

bộ giải mã
Một chương trình phần mềm hoặc thiết bị phần cứng vốn chuyển đổi một tín hiệu được tạo mã trở về dạng gốc của nó.


Published:

PAGE TOP ↑