*

decrement

To subtract a number from another number. Decrementing a counter means to subtract 1 or some other number from its current value.

bậc giảm, lượng bị giảm
Lấy một sô này trừ một số khác. Giảm lượng có nghĩa là lấy giá trị hiện hành của một số trừ 1 hoặc trừ một số khác.


Published:

PAGE TOP ↑