*

decryption

The process of deciphering data from an encrypted form so that you can read the data. See encryption.

sự giải mật mã
Quá trình chuyển giải dữ liệu ra khỏi dạng mật mã hóa để bạn có thể đọc được dữ liệu đó. Xem encryption.


Published:

PAGE TOP ↑