*

dedicated channel

A computer channel or communications line that is used for one purpose.

kênh chuyên biệt
Một kênh trao đổi thông tin hoặc kênh của máy tính vốn được sử dụng cho một mục đích.


Published:

PAGE TOP ↑