*

dedicated service

A service that is not shared by other users or organizations.

dịch vụ chuyên biệt
Một dịch vụ không được chia sẻ bởi các tổ chức hoặc những người dùng khác.


Published:

PAGE TOP ↑