*

default button

In graphical user interfaces such as Microsoft Windows, the highlighted button that is automatically selected as your most likely choice in a dialog box. You can press Enter to choose this button quickly. See pushbutton.

nút bấm mặc định
Trong các giao diện người máy đồ họa như Microsoft Windows chẳng hạn, đây là nút bấm sáng đậm hơn các nút khác do đã được chọn một cách tụ động, vì bạn sẽ hay chọn dùng nhất trong hộp hội thoại. Bạn có thể ấn phím Enter đê chọn dùng ngay nút này một cách nhanh chóng. Xem pushbutton.


Published:

PAGE TOP ↑