*

default drive

The disk drive used if no other drive is specified.

ổ đĩa mặc định
Ổ đĩa được sử dụng nếu không có đĩa nào khác được chỉ định.


Published:

PAGE TOP ↑