*

default extension

The threeletter extension an application program uses to save and retrieve files, unless you override the default by specifying another extension. If the program you are using supplies a default extension, use the default instead of your own extension. Many programs, such as Lotus 123 and Microsoft Word, assign extensions if you do not provide one. When saving a file with Microsoft Word, for example, the program assigns the extension DOC. During retrieval operations, such programs display a list of the files with the default extension, making retrieving a file easier. If you give the file an extension that differs from the default extension, however, the file does not appear on the list. You still can retrieve the file, but you must remember the file’s name without any help from the program. See extension and file name.

tên mở rộng mặc định, đuôi mở rộng mặc định
Sự phát triển thên ba chữ tên mà một chương trình ứng dụng dùng để cất giữ và phục hồi lại các tập tin, trừ trường hợp bạn ghi đè lên sự mặc định đó đó bằng cách xác định một tên mở rộng khác. Dùng đuôi mở rộng mặc định sẽ phục hồi lại các tập tin dễ dàng hơn. Nhiều chương trình, như Lotus 123 và Microsoft Windows chẳng hạn, sẽ tự gán các đuôi mở rộng nếu bạn không xác định đuôi. Trong tác vụ truy tìm, các chương trình này sẽ chỉ biểu hiện một bảng danh sách các tập tin có sử dụng đuôi mở rộng mặc định nên việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn gán cho tên một đuôi mở rộng khác, thì tập tin đó không hiện trong danh sách. Bạn vẫn có thể tìm được tập tin đó, mà không sần sự trợ giúp của chương trình. Xem extensionfile name.


Published:

PAGE TOP ↑