*

default font

The typeface and type size used if none other is specified.

font mặc định
Kích thước type (kiểu) và typeface được sử dụng nếu không có kích thước nào khác được chỉ định.


Published:

PAGE TOP ↑