*

default numeric format

In a spreadsheet program, the numeric format that the program uses for all cells, unless you choose different one. See numeric format.

khuôn thức chữ số mặc định
Trong chương trìn bảng tính, đây là khuôn thức của chữ số mà chương trình áp dụng cho mọi ô, trừ trường hợp bạn chọn dùng khuôn thức khác. Xem numeric format.


Published:

PAGE TOP ↑