*

default value

A value an application program chooses when you do not specify one.

giá trị ngầm định, trị số chuẩn
Giá trị mà chương trình ứng dụng sẽ tự đọng sử dụng nếu bạn không xác định một giá trị khác.


Published:

PAGE TOP ↑