*

default

The current setting or action taken by hardware or software if the user has not specified otherwise.

mặc định
hoạt động hoặc cài đặt hiện hành được áp dụng bởi phần cứng hoặc phần mềm nếu người dùng không chỉ định ngược lại.


Published:

PAGE TOP ↑