*

defragment

To reorganize the disk by putting files into contiguous order. Because the operating system stores new data in whatever free space is available, data files become spread out across the disk if they are updated often. This causes extra read/write head movement to read them back. Periodically. the hard disk should be defragmented to put files back into order.

sự hủy phân đoạn
Để tổ chức lại đĩa bằng cách đặt các file theo thứ tự liên tục. Bởi vì hệ điều hành lưu trữ dữ liệu mới trong bất kỳ khoảng trống nào có sằn. Các file dũ liệu chiếm khoảng trống trên đĩa nếu chúng được cập nhật thường xuyên. Điều này di chuyển thêm đầu đọc / viết để đọc lại chúng. Đĩa cứng phải được hủy phân đoạn theo từng thời kỳ để đặt lại các file theo thú tự.


Published:

PAGE TOP ↑