*

Dell(Dell Computer Corporation, Austin, TX, www.dell.com)

A major PC manufacturer founded in 1984 by Michael Dell. Originally selling under the “PCs Limited” brand, Dell was the first to legitimize mailorder PCs by providing quality telephone support.

Dell(Dell Computer Corporation, Austin, TX, www.dell.com)
Một công ty sản xuất PC chính được sáng lập vào năm 1984 bởi Michael Dell. Đầu tiên được cung cấp với nhãn “PCs Limited”, Dell là công ty đàu tiên hợp thức hóa các PC được đặt qua thư bằng cách cung cấp tính năng hỗ trợ điện thoại chất lượng.


Published:

PAGE TOP ↑