*

Delphi

(1) An online service that provides access to a wide variety of databases. It was the first to offer full Internet access.

(2) A popular application development system for Windows from Borland, introduced in 1995. It is based on the Object Pascal language.

(3) (Delphi Consulting Group, Boston, MA, www.delphigroup.com) the leading consulting organization in document management and workflow. Founded in 1987 by Thomas Koulopoulos, it provides consulting services, publications and seminars.

Delphi
(1) Một dịch vụ trực tuyến vốn cung cấp sự truy cập sang nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Đó là dịch vụ đầu tiên cung cấp sự truy cập Internet đầy đủ.

(2) Một hệ thống phát triển trình ứng dụng phổ biến sử dụng cho Windows của Borland, được giới thiệu vào năm 1995. Nó được dựa trên ngôn ngữ Object Pascal.

(3) (Delphi Consulting Group, Boston, MA, www.delphigroup.com) Tổ chức tư vấn hàng đầu quản lý tài liệu. Được xác lập vào năm 1987 bởi Thomas Koulopoulos, nó cung cấp các dịch vụ tư vấn, xuất bản, và các nhóm hội thảo.


Published:

PAGE TOP ↑