*

delta modulation

A technique that is used to sample voice waves and vonvert them into digital code. Delta modulation typically samples the wave 32,000 times per second, but generates only one bit per sample. See PCM.

delta modulation
Một kỹ thuật được sử dụng để lấy mẫu các sóng giọng nói và chuyển đởi chúng thành mã kỹ thuật số. Cụ thể là delta modulation lấy mẫu sóng 32.000 lần trên một giây, nhưng chỉ tạo một bit trên mỗi mẫu. Xem PCM.


Published:

PAGE TOP ↑