*

delurk

In a computer newsgroup, to post a message or followup reply that identities the contributor and declares his or her affiliation with the newsgroup’s values; typically, this is done after long period in which the person has been a lurker, logging on only to read the postings without contributing. See lurk and virtual community.

lộ diện
Trong một nhóm trao đổi tin bằng mạng máy tính, delurk (ra mặt) là gởi một thông báo hoặc một trả lời bạn bè, nhằm tự xác nhận là thành viên cộng tác và tuyên bố sự công nhận của anh ta (hơặc chị ta) đối với giá trị của nhóm tin đó. Nói chung, điều này được thực hiện sau một thời gian dài người đó một luiker (người ẩn mặt) chỉ tham gia vào mạng để đọc các tin tức của người khác chứ không đóng góp tin của bản thân mình. Xem lurk, virutal community.


Published:

PAGE TOP ↑