*

demand paging

Copying a program page from disk into memory when required by the program.

demand paging
Việc sao chép một trang của chương trình từ đĩa vào bộ nhớ lúc được yêu cầu bởi chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑