*

demodulation

In telecommunications, the process of receiving and transforming an analog signal into its digital equivalent so that a computer can use the information. See modulation and telecommunications.

giải điều biến
Trong truyền thông từ xa, đây là quá trình thu nhận và chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu dạng số tương đương để máy tính có thể sử dụng được những thông tin đó. Xem modulation và telecommunication.


Published:

PAGE TOP ↑