*

demultiplex

To reconvert a transmission that contains several intermixed signals back into its original separate signals.

demultiplex
Chuyển đổi lại một tác vụ tuyền vốn chứa nhiều tín hiệu trộn lẫn trở về các tín hiệu riêng lẻ gốc của nó.


Published:

PAGE TOP ↑