*

deparmental computing

Processing a department’s data with its own computer system. See distributed processing.

deparmental computing
Tiến trình xử lý dữ liệu của một bộ phận với hệ thống máy tính của riêng nó. Xem distributed processing.


Published:

PAGE TOP ↑