*

dependent segment

In database management, atathat depends on data in a higher level for its full meaning.

phân đoạn phụ thuộc
Trong tiến trình quản lý cơ sở dữ liệu, dữ liệu vốn phụ thuộc vào dữ liệu ở một cấp độ cao hơn để bảo đảm ý nghĩa đầy đủ.


Published:

PAGE TOP ↑