*

dependent worksheet

In Microsoft Excel, a worksheet that contains a reference formula to another Excel worksheet, called the source worksheet, on which it depends for an externally accessed value. More than one worksheet can be dependent on a single source worksheet.

trang bảng tính phụ thuộc
Trong Microsoft Excel, một trang bảng tính chứa một công thức tham chiếu sang một trang bảng tính Excel khác, được gọi là trang bảng tính nguồn, trên đó nó phụ thuộc vào một giá trị được truy cập bên ngoài. Nhiều trang bảng tính có thể phụ thuộc vào một trang bảng tính nguồn cá thể.


Published:

PAGE TOP ↑