*

dequeue

Pronounced “dq.” To remove items from aqueue in order to process or transmit them.

dequeue
Được phát âm “dq”. Xóa các hạng mục khỏi một hàng để xử lý hoặc truyền chúng.


Published:

PAGE TOP ↑