*

descenders

The parts of the lower case characters g, j, p, q and y that fall below the line. Sometimes these characters are displayed and printed with shortened descenders in order to fit into a smaller character cell, making them difficult to read.

khoảng hạ thấp, độ hạ thấp
Các phần cửa các ký tự ở dạng in thường g, i, p, q vày được hạ thấp ở phía dưới dòng. Đôi khi các ký tự này được hiển thị và được in với các khoảng hạ thấp ngắn sao cho chúng vừa trong một ô ký tự nhỏ hơn, làm cho chúng khó đọc.


Published:

PAGE TOP ↑