*

descending sort

Arranging data from high to low sequence (Z to A, 9 to 0).

sự sắp xếp giảm dần
Sự sắp xếp dữ liệu theo thứ tự từ cao cho đến thấp (Z đến A, 9 cho đến 0).


Published:

PAGE TOP ↑