*

Deschutes

The code name for an upcoming Pentium chip from Intel. It is expected to be the last of the P6 generation.

Deschutes
Tên mã của một chip (vi mạch) Pentium mới của Intel. Nó được xem là tên cuối cùng của thế hệ P6.


Published:

PAGE TOP ↑