*

Designer

A fullfeatured Windows drawing program that is part of the Micrografx Graphics Suite. Designer is a very sophisticated vector graphics program providing many features of a CAD program, including layers and dimensioning.

Designer
Một chương trình vẽ được mô tả đầy đủ của Windows vốn là thành phần của Micrografx Graphics Suite. Designer là một chương trình đồ họa vector rất tinh tế cung cấp nhiều tính năng của một chương trình CAD, bao gồm các lớp và kích thước.


Published:

PAGE TOP ↑