*

desk accessory

In the Macintosh, a program that is always available from the Apple menu no matter what application is running. With System 7, all applications can be turned into desk accessories.

desk accessory
Trong Macintosh, một chương trình luôn luôn có sẵn từ menu Apple bất kể trình ứng dụng nào đang chạy. Với System 7, tất cả các trình ứng dụng có thể được chuyển thành các desk accessory.


Published:

PAGE TOP ↑