*

desk checking

Manually testing the logic of a program.

desk checking
Việc kiểm nghiệm bằng tay logic của một chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑