*

desktop accessory

Softwar that simulates an object normally found on an office desktop, such as a calculator, notepad and appointment calendar. It is typically RAM resident. See TSR.

desktop accessory
Phần mềm mô phỏng một đối tượng thường được tìm thấy trên một desktop của văn phòng, chẳng hạn như một máy tính tay, notepad, và lịch hẹn. Cụ thể nó ở trong RAM. Xem TSR.


Published:

PAGE TOP ↑