*

desktop computer

A computer that is small enough to reside on a desktop. It either refers to personal computers (PCs, Macs, Amigas, PowerPCs, etc.) or to workstations from Sun, IBM, HP, Digital and others.

máy tính desktop
Một máy tính nhỏ để đặt gọn tren bàn. Nó đề cập đến các máy tính cá nhân (PC, Mac, Amiga, Power PC, …) hoặc đề cập đến các trạm làm việc sủa Sun, IBM, HP, Digital và các trạm làm việc khác.


Published:

PAGE TOP ↑