*

desktop presentations

The creation of presentation materials on a personal computer, which includes charts, graphs and other graphicsoriented information. It implies a wide variety of special effects for both text and graphics that will produce output for use as handouts, overheads and slides as well as sequences that can be viewed on screen. Advanced systems generate animation and control multimedia devices.

các phần trình bày của desktop
Việc tạo các tài liệu trình bày trên một máy tính cá nhân, vốn bao gồm các biểu đồ, đồ thị và thông tin theo hướng đồ họa khác. Nó ám chỉ nhiều hiệu ứng đặc biệt khác nhau sủ dụng cho text và hình đồ họa vốn tạo kết quả xuất dưới dạng các handout (bản tin), các overhead (tổng phí), và các slide, cũng như các chuỗi vốn có thể được xem trên màn hình. Các hệ thống cao cấp tạo hiệu ứng hoạt hình và điều khiển các thiết bị multimedia.


Published:

PAGE TOP ↑