*

desktop publishing

A bbreviated “DTP.” Using a personal computer to produce highquality printed output or cameraready output for commercial printing. It requires a desktop publishing program, highspeed personal computer, large monitor and a laser printer. Since DTP has dramatically brought down the cost of highend page makeup, it is often thought of as “the” way to produce inhouse newsletters and brochures. However, creating quality material takes experience. Desktop publishing is no substitute for a graphics designer who khows which fonts to use and how to lay out the page artistically.

việc xuất bản desktop
Được viết tắt là “DTP”. Việc sử dụng một máy tính cá nhân để tạo kết quả xuất được in với chất lượng cao tiến trình in thương mại. Nó yêu cầu một chương trình xuất bản desktop, máy tính cá nhân tốc độ cao, monitor lớn và một máy in laser. Bởi và DTP đã làm giảm giá cấu tạo trang cao cấp. Nó thường được xem là cách tạo các bản tin nội bộ và các tờ bướm quảng cáo. Tuy nhiên, việc tạo các tài liệu chất lượng đòi hỏi kinh nghiệm. Việc xuất bản desktop không thể thay thế cho người thiết kế đồ họa vốn biết các font nào phải sử dụng và cách trình bày trang một cách nghệ thuật.


Published:

PAGE TOP ↑