*

desktop video

A multimedia application in which a personal computer, in tandem with a videocassette recorder or laser disk player, is used to control the display of still or motion images.

video trên mặt bàn
Một trình ứng của đa phương tiện, trong đó máy tính cá nhân được nối với một đầu video casette hay máy quay đĩa lazer thành một hệ thống để điều khiển các hình ảnh tĩnh hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑