*

DESQview

An earlier multitasking, windows environment for DOS from Quarterdeck. In the 1980s, DESQview was the first serious windows program for the DOS PC. Using the included QEMM memory manager, it ran multiple DOS text and graphics programs in resizable windows.

DESQview
Một môi trường Windows đa tác vụ trước đây sử dụng cho DÓ của Quarter deck.Vào thập niên 1980, DESQview là chương trình Windows thật sự đầu tiên sử dụng cho DOS PC. Nó sử dụng công cụ quản lý bộ nhớ QEMM được bao gồm để chạy nhiều chương trình đồ họa và text của DOS trong các cửa sổ có thể định kích thước.


Published:

PAGE TOP ↑