*

destination document

In object linking and embedding (OLE), the document into which you insert or embed the source data. For example, when you embed a Microsoft Excel object (such as a range of cells or a chart) into a Microsoft Word file, the Word document is the destination document. See object linking and embedding (OLE) and source document.

tài liệu đích
Trong liên kết và nhúng đối tượng (OLE), đây là tài liệu mà bạn chèn hoặc nhúng một đối tượng vào. Khi đã nhúng một đối tượng vào. Khi đã nhúng một đối tượng Microsoft Excel (như một biểu đồ) vào trong một tập tin Word for Windows chẳng hạn, thì tài liệu Word đó là một tài liệu đích. Xem object linking and embedding (OLE), và source document.


Published:

PAGE TOP ↑