*

destination file

In many DOS commands, the file into which data or program instructions are copied. See source file.

file đích
Trong nhiều lệnh DOS đây là tập tin mà các chỉ lệnh của chương trình hoặc các dữ liệu sẽ được sao chép vào đó. Xem source file.


Published:

PAGE TOP ↑