*

destination

The record, file, document, or disk to which information is taken or moved; as opposed to the source. See source.

dích bìa
Bán ghi, tập tin, tài liệu, hoặc đĩa mà thông tin được sao chép hoặc di chuyển vào đó; ngược với nguồn. Xem source.


Published:

PAGE TOP ↑