*

destructive memory

Memory that loses its content when it is read, requiring that the circuitry regenerate the bits after the read operation.

destructive memory
Bộ nhớ mất nội dung lúc nó được đọc, đòi hỏi hệ thống mạch điện tạo lại các bit sau hoạt động đọc.


Published:

PAGE TOP ↑