*

developer’s toolkit

A set of software foutines and utilities used to help programmers write an application. In graphical interfaces, it provides the tools for creating resources, such as menus, dialog boxes, fonts and icons. It provides the means to link the new application to its operating environment (OS, DBMS, protocol, etc.). See development system.

bộ công cụ của nhà phát triển
Một tập hợp các tiện ích và các thường trình phần mềm được sử dụng để giúp các lập trình viên viết một trình ứng dụng. Trong các giao điện đồ họa, nó cung cấp các công cụ tạo các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như các menu, các hộp thoại, các font và các biểu tượng. Nó cung cấp các phương tiện liên kết trình ứng dụng mới với môi trường hoạt động của nó (OS, DBMS, giao thức, …). Xem development system.


Published:

PAGE TOP ↑