*

development system

(1) A programming language and related components. It include the compiler, text deitor, debugger, function library and any other supporting programs that enable a programmer to write a program. See developer’s toolkit.

(2) A computer and related software for developing applications.

hệ thống phát triển
(1) Một ngôn ngữ lập trình và các thành phần quan hệ. Nó bao gồm bộ dien dịch, bộ chỉnh sửa text, công cụ gỡ rối, thư viện chức năng và bất kỳ chương trình ho trợ nào khác cho phép một lập trình viên viết một chương trình. Xem developer’s toolkit.

(2) Máy tính và phần mềm quan hệ sử dụng cho các trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑