*

device contention

The technique that Microsoft Windows uses to handle simultaneous requests from multitasked programs to access peripheral devices. Device contention is needed in Windows 386 Enhanced mode because, in this mode, two or more programs can run simultaneously. If two programs try to access the same peripheral device at the same time, Windows gives one of the programs preference. To control how Windows gives preference, use the 386 Enhanced option from the Control Panel group.

tranh chấp thiết bị
Một phương pháp mà Microsoft Windows sử dụng để giải quyết tình trạng có nhiều chương trình đồng thời yêu cầu thâm nhập vào các thiết bị một lúc. Tranh chấp thiết bị được dùng trong chế độ 386 nâng cao của Windows, vì trong chế độ này có hai hoặc nhiều chương trình có thể chạy đồng thời. Nếu có hai chương trình muốn thâm nhập vào cùng một thiết bị đồng thời, thì Windows sẽ cho một chương trình có quyền ưu tiên. Bạn có thể cải biến cách thức Windows cho phép ưu tiên này bằng cách chọn khả năng 386 nâng cao trong nhóm Control Panel.


Published:

PAGE TOP ↑