*

device control character

A communications code that activates a function on a terminal. See ASCII chart (1720).

ký tự điều khiển thiết bị
Một mã trao đổi thông tin vốn kích hoạt một chức năng trên một thiết bị đầu cuối. Xem ASCII chart.


Published:

PAGE TOP ↑