*

device dependent

Refers to programs that address specific hardware features and work with only one type of peripheral device. Contrast with device independent. See machine dependent.

device dependent
Đề cập đến các chương trình điều khiển các tính năng phần cứng chuyên biệt và chỉ làm việc với một kiểu thiết bị ngoại vị. Trái với device independent. Xem machine dependent.


Published:

PAGE TOP ↑