*

device independent

Refers to programs that work with a variety of peripheral devices. The hardwarespecific instructions are in some other program (OS, DBMS, etc.). Contrast with device dependent. See machine independent.

device independent
Đề cập đến các chương trình làm việc với nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau. Các phần chỉ dẫn dành riêng cho phần cứng ở trong các chương trình khác (OS, DBMS, …). Trái với device dependent. Xem machine independent.


Published:

PAGE TOP ↑