*

device name

A name assigned to a hardware device that represents its physical address. For example, LPT1 is a DOS device name for the parallel port.

tên thiết bị
Một tên được gán cho một thiết bị phần cứng vốn biểu thị cho địa chỉ vật lý của nó. Ví dụ, LPT1 là một tên thiết bị của DOS sử dụng cho cổng song song.


Published:

PAGE TOP ↑