*

device

(1) Any electronic or electromechanical machine or component from a transistor to a disk drive. Device always refers to hardware.

(2) In semiconductor design, it is an active component, such as a transistor or diode, in contrast to a passive component, such as a resistor or capacitor.

thiết bị
(1) Máy điện tử, máy điện cơ, hoặc bất kỳ thiết bị nào từ một thiết bị bán dẫn transistor đến một ổ đĩa. Thiết bị luôn luôn đề cập đến phần cứng.

(2) Trong thiết kế bán dẫn, nó là một thành phần hoạt động, chẳng hạn như một thiết bị bán dẫn transistor hoặc một linh kiện bán dẫn diode, trái với một thành phần thụ động, chẳng hạn nhu một linh kiện điện trở hoặc tụ điện.


Published:

PAGE TOP ↑