*

DFT mode(Distributed Function Terminal mode)

A mode that allows a 3270 terminal to have five concurrent sessions with the mainframe. Contrast with CUT mode.

chế độ DFT(Distributed Function Terminal mode)
Một chế độ vốn cho phép thiết bị đầu cuối 3270 có năm tác vụ đồng thời với máy chủ. Tương phản với chế độ CUT.


Published:

PAGE TOP ↑