*

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

Software included in Windows NT and 95 that assigns IP addresses (TCP/IP) to stations in the network. The assignments are made by the DHCP server software that runs under Windows NT Server. A Windows 95 client calls the server to obtain the address. See WINS.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
Phần mềm được bao gồm trong Windows NT và Windows 95 vốn gán các địa chỉ IP (TCP/IP) cho các trạm trên mạng. Các phần gán được thực hiện bởi phần mềm DHCP server vốn chạy trong Windows NT server. Một client của Windows 95 yêu cầu server đạt được địa chỉ này. Xem WINS.


Published:

PAGE TOP ↑